ચાલતી પટ્ટી

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते माफलेसु कदाचन" આ બ્લોગમાં સંદિપ ચૌધરી અને શાળા પરિવાર આપનુ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે."

ચાલતી પટ્ટી

"આ બ્લોગનો હેતુ માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી આપણા શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોચે તે માટેનો જ છે આમાં મારો કોઈ આર્થિક લાભ નથી.આ બ્લોગ ઉપર માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી જ કે જે વિવિધ બ્લોગ કે વેબસાઈટ પરથી તેમજ મારું પોતાનું સંકલન મુકવામાં આવ્યું છે જેનો આપ વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરી શકશો.છતા કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પોસ્ટનો વિરોધ હોય તો મને જાણ કરશો જેથી તે પોસ્ટ તાત્કાલિક દુર કરી શકાય. "

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા
આચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, લાખવડ, કુંકાસ રોડ, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧ ફોન-૦૨૭૬૨-૨૯૨૨૬૧
loading...

1 Feb 2015

સમાધી સ્થળसमाधी स्थल
1. राजघाट – महात्मा गांधी
2. शान्तिवन – जवाहर लाल नेहरू
3. विजयघाट – लाल बहादुरशास्त्री
4. शक्ति स्थल – इंदिरा गांधी
5. अभय घाट – मोरारजी देसाई
6. किसान घाट – चौधरी चरणसिंह
7. उदय भूमि – के0 आर0 नारायण
8. वीर भूमि – राजीव गांधी
9. महाप्रयाण घाट – डॉ0राजेन्द्र सिंह
10. नारायण घाट –गुलजारी लाल नंदा
11. समता स्थल – जगजीवन राम
12. चैत्रा भूमि – बी0 आर0अम्बेडकर
13. एकता स्थल – ज्ञानी जैलसिंह
14. कर्म भूमि – शंकर दयाल शर्मा


Posted by Sandip Chaudhari