ચાલતી પટ્ટી

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते माफलेसु कदाचन" આ બ્લોગમાં સંદિપ ચૌધરી અને શાળા પરિવાર આપનુ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે."

ચાલતી પટ્ટી

"આ બ્લોગનો હેતુ માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી આપણા શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોચે તે માટેનો જ છે આમાં મારો કોઈ આર્થિક લાભ નથી.આ બ્લોગ ઉપર માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી જ કે જે વિવિધ બ્લોગ કે વેબસાઈટ પરથી તેમજ મારું પોતાનું સંકલન મુકવામાં આવ્યું છે જેનો આપ વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરી શકશો.છતા કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પોસ્ટનો વિરોધ હોય તો મને જાણ કરશો જેથી તે પોસ્ટ તાત્કાલિક દુર કરી શકાય. "

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા
આચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, લાખવડ, કુંકાસ રોડ, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧ ફોન-૦૨૭૬૨-૨૯૨૨૬૧
loading...

9 Apr 2015

मतदारयादी (VOTER LIST) मां नाम नोंधणी अने सुधारा


�� मतदारो योग संदेश ��

मतदारयादी (VOTER LIST) मां नाम नोंधणी अने सुधारा अने आधारकार्ड नंबर , मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी वगेरे मतदारयादीमां अपडेट करवा माटे चुंटणी पंच द्रारा कार्यक्रम शरू करवामां आवेल छे.

�� ख़ास झुबेश - 12-04-2015 अने रविवार

�� मतदार यादीमां नाम नोधणी माटे फॉर्म नं-6

�� फॉर्म नं- 6 माटे आधार पुरावाओ
       1.स्कुलसर्टीनी नक़ल
       2. रेशनकार्ड/लाईटबील/करवेरा पहोंच
       3. 1 पासपोर्ट साईझानो फोटो

�� मतदार यादीमां नाम कमी माटे फॉर्म नं-7

�� मतदारयादीमां नाम/जन्म तारीख/फोटो/ वगेरे सुधारवा माटे फॉर्म नं- 8

�� मतदारयादीमां सरनामु सुधारवा माटे फॉर्म नं-8 क

�� फॉर्म भरवा माटे

तमारा मतदान मथके बूथ लेवल ऑफिसर पासे

��तारीख :- 12-04-2015
               रविवार

��समय :- 10 थी 5

�� मतदारयादीमां नाम शोधवा माटे नीचेनी लिंक ओपन करो
https://erms.gujarat.gov.in/ceo-gujarat/master/Elector-Search-Dist-AC-Serial.aspx

��ता.15-04-2015 थी ता.15-06-2015 सुधी BLO द्रारा घरे घरे जई ने मतदारयादी सुधारणा कामगीरी करवामां आवशे.

��चुंटणीकार्ड साथे तमारा आधारकार्ड नंबर जोड़वा माटे तमारा आधारकार्डनी ज़ेरॉक्स कॉपी तमारा BLO पासे जमा कराववी.

��तमारी माहिती माटे तमारा घरे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आवे त्यारे तमारी संपूर्ण माहिती आपीने सहयोग.

��तमारा परीवारना कोई सभ्यनो नाम मतदार यादीमां न नोंधायेल होय तो नाम नोंधणी करावी.

आ महत्वपूर्ण जाणकारी बधा मित्रो,कुटुबीजनो, पडोशीओने आपवी