ચાલતી પટ્ટી

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते माफलेसु कदाचन" આ બ્લોગમાં સંદિપ ચૌધરી અને શાળા પરિવાર આપનુ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે."

ચાલતી પટ્ટી

"આ બ્લોગનો હેતુ માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી આપણા શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોચે તે માટેનો જ છે આમાં મારો કોઈ આર્થિક લાભ નથી.આ બ્લોગ ઉપર માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી જ કે જે વિવિધ બ્લોગ કે વેબસાઈટ પરથી તેમજ મારું પોતાનું સંકલન મુકવામાં આવ્યું છે જેનો આપ વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરી શકશો.છતા કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પોસ્ટનો વિરોધ હોય તો મને જાણ કરશો જેથી તે પોસ્ટ તાત્કાલિક દુર કરી શકાય. "

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા
આચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, લાખવડ, કુંકાસ રોડ, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧ ફોન-૦૨૭૬૨-૨૯૨૨૬૧
loading...

20 Jul 2015

સામાયિક અને પ્રકાશન

@ Jivan Shikshan

GCERT, Gandhinagar

@ Bal Shrusti

Guj. Raj. Pathya. Pustak Mandal, Gandhinagar

@ Madhyamik ane Shikshan Parikshan

Guj. Madhyamik Shikshan Board

@ Bal Vishva

Children Uni., Gandhinagar

@ Rojgar Samachar

Mahiti khatu, Gandhinagar

@ Gujarat

Mahiti Vibhag, Gandhinagar

@ Shabda Shrusti

Guj. Sahitya Academy,Gandhinagar

@ Shikshak Jyot

Guj. Rajya Prathmik Shikshak Sangh, Gandhinagar

@ Akhand Anand

Bhikshu Akhandanandan Trust, Amdavad

@ Bhumi Putra

Yagna Prakasan Samiti, Vadodara

@ Kumar

Dhiru Parikh-Kumar Trust, Amdavad

@ Parab

Guj. Sahitya Parisad, Amdavad

@ Jan Kalyan

Punit Seva Trust, Amdavad

@ Kavita

Suresh Dalal-Janmbhumi Trust, Amdavad

@ Safari

Nagendra Vijay, Amdavad