ચાલતી પટ્ટી

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते माफलेसु कदाचन" આ બ્લોગમાં સંદિપ ચૌધરી અને શાળા પરિવાર આપનુ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે."

ચાલતી પટ્ટી

"આ બ્લોગનો હેતુ માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી આપણા શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોચે તે માટેનો જ છે આમાં મારો કોઈ આર્થિક લાભ નથી.આ બ્લોગ ઉપર માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી જ કે જે વિવિધ બ્લોગ કે વેબસાઈટ પરથી તેમજ મારું પોતાનું સંકલન મુકવામાં આવ્યું છે જેનો આપ વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરી શકશો.છતા કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પોસ્ટનો વિરોધ હોય તો મને જાણ કરશો જેથી તે પોસ્ટ તાત્કાલિક દુર કરી શકાય. "

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા
આચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, લાખવડ, કુંકાસ રોડ, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧ ફોન-૦૨૭૬૨-૨૯૨૨૬૧
loading...

18 Feb 2016

Excel ની sheet માં formulas ને protect કરવા માટે શું કરશો???


૧. એક્સેલ ની શીટ મા જઇ Ctrl + A ,અને right click કરી, choose Format Cells

૨. Format Cells માં Click Protection
અને Locked option. પર જઇ તેનુ પોપઅપમાં ✔ દૂર કરો અને  Ok પર ક્લિક કરો.

3. ત્યાર બાદ Home ➣ Find & Select ➣ Go To Special, અને Go To Special માં Formulas from Select option, ➣ click OK .

4. હવે તમારી બધી ફોર્મુલા સેલેકટ થઇ
ગઈ હશે.

5. સિલેક્ટ Formulas હોય તેના પર રાઇટ કલિક કરી Format Cells ➣ Click Protection, ➣ Locked option. પર જઇ તેનુ પોપઅપમાં ✔ કરો. ➣ Ok.

6. Review   ➣ Sheet & Protect
Sheet માં Password to unprotect
sheet માં પાસવર્ડ દાખલ કરી  ➣ Ok. પર ક્લિક કરો.

7. ત્યારબાદ બીજા બોક્ષમાં ફરી વખત પાસવર્ડ નાખો અને OK .પર ક્લિક કરો.

હવે તમારી બધી ફોર્મુલા પ્રોટેકટ થઇ જશે.